Logo

Thông tin liên hệ

189 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

Số điện thoại: (84-04) 37.236 727, (84-04) 38.456987

FAX:(84-04) 38.472468, (84-04) 37.224764

E-mail: info@kqdhotel.com, info@khanquangdohotel.vn

Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phụ trách Phòng Kinh doanh.

Di động: 0904 221 222

Phạm Thị Thu Hằng

Di động: 0947457296

Phạm Thị Ngọc An

Di động: 0983 058 400

Lễ tân

Số điện thoại: 04.37236727

Kinh doanh

Số điện thoại: 04.38456987